VEDTÆGTER FOR PARTIFORENINGEN DANMARKSDEMOKRATERNE

§ 1 Navn og formål

Partiforeningens navn er Danmarksdemokraterne.

Det er foreningens formål at arbejde for fremme af danske værdier som nærmere anført i partiets program, og at forberede og gennemføre valg og folkeafstemninger. 

§ 2 Foreningsstruktur

Danmarksdemokraterne består af landsmødet, hovedbestyrelsen, repræsentantskabet, lokalforeninger og medlemmer.

Hovedbestyrelsen nedsætter et valgudvalg, der udpeger lokalformænd samt kandidater til regionsrådsvalg, folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg og godkender kandidatlister til byrådsvalget jf § 5 og 6. 

Valgudvalget deltager i hovedbestyrelsesmøderne.

I forlængelse af by- og regionsrådsvalget november 2025 vil foreningsstrukturen blive evalueret med henblik på en eventuel revidering og tilpasning til situationen på dette tidspunkt.

§ 3 Landsmødet 

Hovedbestyrelsen indkalder hvert kalenderår alle medlemmer til et landsmøde med mindst 4 ugers varsel.  

Dagsorden for landsmødet skal som minimum indeholde:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere og referent
  2. Partiformandens tale
  3. Valg af partiformand
  4. Godkendelse af det reviderede årsregnskab og forelæggelse af budget for indeværende regnskabsår.
  5. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt

§ 4 Repræsentantskabet

Repræsentantskabet består af hovedbestyrelsen og partiets lokalformænd samt by-, regionsråds-, folketings- og europaparlamentsmedlemmer. Hovedbestyrelsen indkalder hvert kalenderår til et repræsentantskabsmøde med mindst 4 ugers varsel. 

§ 5 Hovedbestyrelsen

Danmarksdemokraternes folketingsgruppe vælger en gruppebestyrelse, der indgår i hovedbestyrelsen.

Senest i forlængelse af by- og regionsrådsvalget november 2025 udvides hovedbestyrelsen med yderligere tre medlemmer, der skal vælges på det årlige landsmøde. Den til enhver tid siddende partiformand for Danmarksdemokraterne og formand for Danmarksdemokraternes Ungdom har fast plads i hovedbestyrelsen. 

Partiformanden for Danmarksdemokraterne er tillige formand for Hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen konstituerer sig med en næstformand. Partiformandens stemme er udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed.  

Ved konflikter og uenigheder, kan hovedbestyrelsen træffe endelig afgørelse.

§ 6 Lokalforeninger

Lokalforeningerne drives af de lokale formænd som har ansvaret for en eller flere kommuner. 

Lokalformanden sammensætter et aktivitetsudvalg, der afholder lokale møder og aktiviteter, koordinerer valgkampe og udpeger kandidater til byrådsvalg. Kandidatlisten til byrådsvalget skal godkendes af valgudvalget.

§ 7 Medlemmer

Medlemmer af Danmarksdemokraterne skal være fyldt 15 år. Medlemskab af Danmarksdemokraterne opnås ved indbetaling af kontingent. Partiets valgudvalg kan afvise et ønske om medlemskab. 

Et medlem kan lade sig udmelde på ethvert tidspunkt, hvormed medlemskabet ophører fra det tidspunkt meddelelse herom skriftligt er kommet frem til Danmarksdemokraterne. 

Der kræves 3/4 stemmeflertal i hovedbestyrelsen for at ekskludere et medlem. Eksklusionen er endelig og kan ikke indklages til landsmødet eller andre organer.

§ 8 Årsregnskab

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 

§ 9 Hæftelse

Foreningen hæfter for sine forpligtelser alene med sin formue og der påhviler ikke stifterne, bestyrelsesmedlemmerne eller medlemmerne i øvrigt nogen personlig økonomisk forpligtelse i forbindelse med partiets virksomhed. 

Partiet tegnes af partiformanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af næstformanden sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Ved gældsoptagelse eller pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af den samlede bestyrelse. 

§ 10 Vedtægtsændringer

Der kræves 3/4 stemmeflertal  i hovedbestyrelsen for vedtægtsændringer. 

§ 11 Partiforeningens opløsning.

Der kræves 3/4 stemmeflertal i hovedbestyrelsen for at ophæve partiet. I givet fald udloddes partiets nettoformue til et andet parti eller en anden forening, hvilket afgøres af hovedbestyrelsen.

Som stifter:

Inger Støjberg

Pernille Roth

Lisbeth Roth